Chia cổ tức đợt I năm 2022
29/06/2022

Chia cổ tức đợt I năm 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2022 [File PDF] CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHIA CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2022 [File PDF] NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 [File PDF] NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHIA CỔ TỨC ĐỢT I ...

Báo cáo sau đại hội 2022
28/06/2022

Báo cáo sau đại hội 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT NHÂN SỰ [File PDF] BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TỜ TRÌNH [File PDF] BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI [File PDF] BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ [File PDF] BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT [File PDF] BIÊN BẢN KIỂM TR...

Mẫu tài liệu bầu cử ĐHCĐ 2022
07/06/2022

Mẫu tài liệu bầu cử ĐHCĐ 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027 [File DOC] BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP S.P.M NHIỆM KỲ 2022 – 2027 [File DOC] GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 20...

Đại hội cổ đông 2022
03/06/2022

Đại hội cổ đông 2022

Công ty Cổ phần SPM / 0 bình luận

Quy chế làm việc [File PDF] Quy chế bầu cử [File PDF] Báo cáo của TGĐ [File PDF] Báo cáo của Ban Kiểm Soát [File PDF] Báo cáo của HĐQT [File PDF] Chương trình đại hội [File PDF] Mẫu thư mời đại hội [File PDF] Mẫu ủy quyền [File...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Công ty Cổ phần SPM
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn