Ban lãnh đạo

Đại hội đồng cổ đông 
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 1 lần. Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua Báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo của Công ty, cũng như bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SPM có 05 (năm) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất của Công ty.

Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 03 (ba) năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc
Ban Giám đốc gồm có 03 (ba) thành viên, gồm: Tổng Giám đốc và 02 (hai) Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sales - Marketing và Tài Chính - Hành Chính.

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc  quản lý trực tiếp Giám đốc Sản xuất và Giám đốc chất lượng.

Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và điều hành từng mảng hoạt động của Công ty và báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc.

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ online
Hotline : 1900 54 54 69
  • Nhà máy :(84-28) 37507496
  • Văn phòng: (84-28) 38623747
  • Email : nhanh.ltt@spm.com.vn
  • Địa Chỉ : Văn phòng: C4, Đường Bửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM, ĐT: 08.38623747, Fax: 08.38623748
    Quảng cáo
    Video Clip

    Thông Tin Thị Trường